mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

660 437 160​

STACJA KONTROLI

660 437 160​

TACHOGRAFY

 

 

​JANPOL AUTO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
​UL. POZNAŃSKA 57
62-045 PNIEWY

PNIEWY 02.11.2018 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018

NA WYBÓR WYKONAWCY I DOSTAWCY:

  1. WYKONANIA PRAC ADAPTACYJNYCH W HALI STACJI KONTROLI POJAZDÓW.
  2. WYKONANIU PRAC ZIEMNYCH NIEZBĘDNYCH DO POSTAWIENIA MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ.
  3. DOSTAWĘ MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ ORAZ SYSTEMU MONITORUJĄCEGO ZWIĄZANEGO Z MYJNIĄ.
  4. DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO STACJI KONTROLI POJAZDÓW DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO.
  5. DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DEKRA
    W PNIEWACH UL. POZNAŃSKA 57

 POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTYTUCJI ZRZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE KWALLFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROJEKTU PT. WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH USŁUG W CELU WZMOCNIENIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ "JANPOL AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

……………………………………………………

ZATWIERDZAM, DNIA 02.11.2018


I. DANE KONTAKOTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY: JANPOL AUTO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ADRES: UL. POZNAŃSKA 57, 62-045 PNIEWY
STRONA INTERNETOWA: HTTPS://WWW.JANPOLSTACJA.PL/
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU: KRZYSZTOF LADORUDZKI
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TEL. 604268094

II. OPIS PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA


1. ​PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST :


A. WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W HALI STACJI KONTROLI POJAZDÓW UL. POZNAŃSKA 57, 62-045 PNIEWY OBEJMUJĄCE:
WYMIANĘ POSADZKI NA STANOWISKU KONTROLNYM - 70 M.KW.,
WYRÓWNANIE ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO WYMOGÓW ŚCIANY ZMYWALNEJ, ŚCIAN BOCZNYCH ORAZ DOBUDOWA ŚCIANKI Z PRZODU - 200 M.KW.,
PRZYGOTOWANIE OŚWIETLENIA ZGODNEGO Z WYMOGAMI SKP,
PODWIESZENIE SUFITU ORAZ DOCIEPLENIE DACHU - 70 M.KW,
WYMIANĘ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ,
WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ
WYMIANĘ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
WYKONANIE POMIESZCZENIA BIUROWEGO, TOALETY ORAZ SZATNIA W HALI WEWNĄTRZ DO NOWEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ - 60 M.KW.
MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA POPRZEZ ZAKUP NOWEGO PIECA C.O.

B. WYKONANIU PRAC ZIEMNYCH NIEZBĘDNYCH DO POSTAWIENIA MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ OBEJMUJĄCE:
WYRÓWNANIE , UTWARDZENIE ORAZ OGRODZENIE TERENU,
MONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ ,INSTALACJI
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE MYJNI SAMOOBSŁUGOWE BEZDOTYKOWEJ
DOSTAWĘ MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ ORAZ SYSTEMU MONITORUJĄCEGO ZWIĄZANEGO Z MYJNIĄ.

C. DOSTAWĘ URZĄDZEŃ DO STACJI KONTROLI POJAZDÓW DLA STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO TJ.:
LINIA DIAGNOSTYCZNA DO 3,5T,
URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII,
URZĄDZENIE DO KONTROLI ŚWIATEŁ,
PISTOLET DO POMPOWANIA KÓŁ,
POJEDYNCZY WYCIĄG SPALIN SSAWKA,
ANALIZATOR SPALIN S-GAZOWY,
DYMOMIERZ,
CZUJNIK NADMIERNEGO POZIOMU CO,
PODNOŚNIK NOŻYCOWY.


D. DOSTAWĘ I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DEKRA.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45.00.00.00-7 ROBOTY BUDOWLANE
45.21.32.00-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MAGAZYNÓW I PRZEMYSŁOWYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
45.30.00.00-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45.40.00.00-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZŁOŻENIE OFERTY NA FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO LUB NA DRUKU WŁASNYM.
W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTU INTERESÓW, ZAMÓWIENIA UDZIELANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, NIE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PODMIOTOM POWIĄZANYM Z NIM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO. PRZEZ POWIĄZANIA KAPITAŁOWE LUB OSOBOWE ROZUMIE SIĘ WZAJEMNE POWIĄZANIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM LUB OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO LUB OSOBAMI WYKONUJĄCYMI W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYROBU WYKONAWCY A WYKONAWCĄ, POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
A. UCZESTNICZENIU W SPÓŁCE JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ LUB SPÓŁKI OSOBOWEJ,
B. POSIADANIU CO NAJMNIEJ 10% UDZIAŁÓW LUB AKCJI,
C. PEŁNIENIU FUNKCJI CZŁONKA ORGANU NADZORCZEGO LUB ZARZĄDZAJĄCEGO, PROKURENTA, PEŁNOMOCNIKA,
D. POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM, W STOSUNKU POKREWIEŃSTWA LUB POWINOWACTWA W LINII PROSTEJ, POKREWIEŃSTWA LUB POWINOWACTWA W LINII BACZNEJ DO DRUGIEGO STOPNIA LUB W STOSUNKU PRZYSPOSOBIENIA, OPIEKI LUB KURATELI,
E. POZOSTAWANIU W TAKIM STOSUNKU PRAWNYM LUB FAKTYCZNYM, ŻE MOŻE TO BUDZIĆ UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO BEZSTRONNOŚCI TYCH OSÓB.
W RAMACH POWYŻSZEGO WARUNKU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK POWIĄZAŃ KAPITAŁOWO OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM, STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DA NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

3. O UDZIELENIE W REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY,
KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE WARUNKI:
3.1 POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI,
3.2 POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA,
3.3 DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA,
3.4 SYTUACJI EKONOMICZNEJ FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA,
3.5 DZIAŁAJĄ W BRANŻY BUDOWLANEJ MIN. 24 MIESIĘCY OD DATY ZŁOŻENIA OFERTY.
W RAMACH POWYŻSZYCH WARUNKÓW WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE, STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

NIE SPEŁNIENIE WYŻEJ OKREŚLONYCH WARUNKÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
PLANOWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY: 30 LISTOPAD 2018
MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI: 30 CZERWIEC 2019 R.
MIEJSCE REALIZACJI: UL. POZNAŃSKA 57 62-045 PNIEWY

V. KRYTERIA OCENY OFERT
WYKONAWCA ZOSTANIE WYBRANY W OPARCIU O PONIŻSZE KRYTERIA:

 

KRYTERIUM WAGA (%)
C - CENA (NETTO) 80
G - GWARANCJA (LICZBA MIESIĘCY) 20
SPOSÓB WYLICZENIA PUNKTÓW NASTĄPI PRZY ZASTOSOWANIU PONIŻSZYCH WZORÓW:
KRYTERIUM CENA (NETTO) "C" - WAGA 80%
W RAMACH TEGO KRYTERIUM ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT NA PODSTAWIE WYNIKU OSIĄGNIĘTEJ LICZBY PUNKTÓW WYLICZONYCH W OPARCIU O WZÓR:


C= C N / C R X 80 PKT

C - OTRZYMANE PUNKTY ZA KRYTERIUM "CENA NETTO" L
C N - CENA NETTO PLN OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
C R - CENA NETTO PLN OFERTY ROZPATRYWANEJMAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH KRYTERIUM CENA (C) - 80 PKT.

CENA ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA JEST CENĄ RYCZAŁTOWĄ. CENA OFERTOWA MUSI UWZGLĘDNIAĆ WSZELKIE KOSZTY (BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE) WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZELKIE OPŁATY I PODATKI, JAK RÓWNIEŻ KOSZTY O INNYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA I PRZYCZYNY ICH POWSTANIA. ZA USTALENIE ILOŚCI ROBÓT ORAZ ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WYKONAWCA.

2. KRYTERIUM GWARANCJA ”G" - WAGA 20%

W RAMACH TEGO KRYTERIUM ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT POD KĄTEM DŁUGOŚCI OKRESU GWARANCYJNEGO NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. PUNKTACJA ZA GWARANCJĘ BĘDZIE OBLICZANA NA PODSTAWIE PONIŻSZEGO WZORU:

G= G N / G R X 80 PKT
G - OTRZYMANE PUNKTY ZA KRYTERIUM "GWARANCJA"
G N - GWARANCJA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
G R - GWARANCJA OFERTY ROZPATRYWANEJ


MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH KRYTERIUM GWARANCJI (G) - 20 PKT.

PUNKTY PRZYZNANE ZA KRYTERIUM CENA (C) I GWARANCJA (G) ZOSTANĄ ZSUMOWANE. MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH OBU KRYTERIÓW WYNOSI 100 PKT. ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ SUMARYCZNĄ LICZBĘ PUNKTÓW.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
OFERTĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ NA ZAŁĄCZONYM DRUKU "FORMULARZ OFERTOWY" (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO) LUB NA DRUKU WŁASNYM W JĘZYKU POLSKIM W FORMIE PISEMNEJ.

2. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO);
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO),
CENĘ NETTO I BRUTTO NALEŻY PODAĆ W PLN, DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU,
GWARANCJĘ - PODANĄ W MIESIĄCACH;
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA;
DATĘ PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY.


BRAK JAKIEGOKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.


3. OFERTA MUSI BYĆ PODPISANA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA
WYKONAWCY ZGODNIE Z FORMĄ REPREZENTACJI OKREŚLONĄ W DOKUMENCIE WŁAŚCIWYM DLA FORMY ORGANIZACYJNEJ WYKONAWCY.

4. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ŻĄDANIA OD WYKONAWCÓW DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

5. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA POPRAWEK W OFERCIE.
ZAMAWIAJĄCY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMI O TYM FAKCIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA POPRAWIONA.


​VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE DO 30.11.2018 R., DO GODZ. 15:00.
DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY.
OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ, POCZTĄ KURIERSKĄ LUB OSOBIŚCIE POD ADRES PODANY ZGODNIE Z PKT. I NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO TJ. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO.
OFERTY DOSTARCZONE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT ZOSTANĄ ODRZUCONE.
WYBÓR OFERTY NASTĄPI W TERMINIE DO 7 DNI ROBOCZYCH OD DATY ZAKOŃCZENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ" ZOSTANIE PRZEKAZANA KAŻDEMU WYKONAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ ORAZ OPUBLIKOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

NINIEJSZE "ZAPYTANIE OFERTOWE" ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA NA SWOJEJ STRONIE
INTERNETOWEJ BAZAKONKURENCYJNOSCI.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM ZAPYTANIEM OFERTOWYM ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI.
WYKONAWCA ZWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻONĄ OFERTĄ PRZEZ OKRES 60 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADNIA OFERT, CZYLI POCZĄWSZY OD 30.11.2018 R.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ŻĄDANIA OD WYKONAWCÓW DODATKOWYCH INFORMACJI, DOKUMENTÓW LUB WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT W TERMINIE DO DNIA SKŁADANIA OFERT.
WYKONAWCY MOGĄ ZWRÓCIĆ SIĘ O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I/LUB ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TERMINIE DO DNIA SKŁADANIA OFERT.
WSZELKIE PYTANIA, WYJAŚNIENIA CZY INFORMACJE ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEKAZYWAĆ PISEMNIE, ZGODNIE Z OKREŚLONĄ FORMĄ SKŁADANIA OFERT. .
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
W WYNIKU ZMIANY TREŚCI "ZAPYTANIA OFERTOWEGO" ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT O NIEZBĘDNY DODATKOWY CZAS NA WPROWADZENIE ZMIAN W OFERTACH. O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY ZAWIADOMI NIEZWŁOCZNIE WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRYM PRZEKAZAŁ "ZAPYTANIA OFERTOWE" ORAZ UMIEŚCI TĘ INFORMACJĘ NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ.
SPOSÓB OCENY WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BĘDZIE ZGODNY
Z FORMUŁĄ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
10. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

11. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

12. WSZELKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13. WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM ORAZ DOSTARCZENIEM OFERTY PONOSI WYKONAWCA.
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WGLĄDU DO DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRAWDZIWOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W OFERCIE, A WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK TAKIE DOKUMENTY PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.
15. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

​IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIA
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY
W PRZYPADKU:
1.1. DZIAŁAŃ OSÓB TRZECICH LUB ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, W TYM NIEDOTRZYMANIA PIERWOTNEGO TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
1.2. WYSTĄPIENIA NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI FORMALNO - PRAWNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
1.3. ZMIAN POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA, W TYM ZMIANY STAWKI PODATKU VAT,
1.4. ZMIANY DANYCH ADRESOWYCH STRON, ICH RACHUNKÓW BANKOWYCH BĄDŹ ZMIANY OSÓB WYMIENIONYCH PRZEZ STRONY DO REALIZACJI UMOWY,
1.5. ZMIANY FORMY PRAWNEJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB ZAMAWIAJĄCEGO,
1.6. ZMIANY TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z POWODÓW NIEZAWINIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO WCZEŚNIEJ PRZEWIDZIEĆ.
2. WSZELKIE ZMIANY TREŚCI UMOWY WINNY ZOSTAĆ DOKONANE WYŁĄCZNIE PISEMNIE W FORMIE ANEKSU PODPISANEGO PRZEZ OBIE STRONY, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.

4. ZAMAWIAJĄCY USTALA KARY UMOWNE NALICZANE W WYSOKOŚCIACH W PRZYPADKACH:
4.1 WYKONAWCA ZAPŁACI ZAMAWIAJĄCEMU KARY UMOWNE:
- W WYSOKOŚCI 10% (DZIESIĘĆ PROCENT) WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY Z POWODU OKOLICZNOŚCI LEŻĄCYCH PO STRONIE WYKONAWCY,
- W WYSOKOŚCI 0,1% JEDNA DZIESIĄTA PROCENT) WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO ZA KAŻDY 1 (JEDEN) DZIEŃ OPÓŹNIENIA LICZĄC OD WYMAGANEGO TERMINU WYKONANIA UMOWY,
- W WYSOKOŚCI 0,1% (JEDNA DZIESIĄTA PROCENT) WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO ZA OPÓŹNIENIE W USUNIĘCIU USTEREK STWIERDZONYCH PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM, ZA KAŻDY 1 (JEDEN) DZIEŃ ZWŁOKI, LICZONEJ OD DNIA WYZNACZONEGO NA USUNIĘCIE USTEREK.
4.2 ZAMAWIAJĄCY ZAPŁACI WYKONAWCY KARY UMOWNE:
- W WYSOKOŚCI 10% (DZIESIĘĆ PROCENT) WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY Z POWODU OKOLICZNOŚCI, LEŻĄCYCH PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO,
- W WYSOKOŚCI 0,1% (JEDNA DZIESIĄTA PROCENT) WARTOŚCI BRUTTO FAKTURY VAT ZA KAŻDY 1 (JEDEN) DZIEŃ OPÓŹNIENIA W PŁACENIU FAKTURY VAT
PRAWIDŁOWO I ZASADNIE WYSTAWIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ PRAWIDŁOWO DORĘCZONEJ ZAMAWIAJĄCEMU.
5. KARY UMOWNE NIE DOTYCZĄ PRZYPADKÓW SPOWODOWANYCH SIŁĄ WYŻSZĄ.
6. STRONY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY Z TYTUŁU "SIŁY WYŻSZEJ", TZN. JEŻELI WYKAŻĄ, ŻE NIEWYKONANIE ZOSTAŁO SPOWODOWANE WYDARZENIEM BĘDĄCYM POZA ICH KONTROLĄ ORAZ, ŻE W CHWILI ZAWARCIA UMOWY NIEMOŻLIWIE BYŁO PRZEWIDZENIE ZDARZENIA I JEGO SKUTKÓW.
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE ZAMAWIAJĄCEMU W PRZYPADKU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ ZAWARTYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ ZŁOŻONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ OFERCIE. ODSTĄPIENIE TO WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ ZE ZWROTEM PRZEZ WYKONAWCĘ OTRZYMANYCH ZALICZEK.
8. POZA WYMIENIONYMI PRZYPADKAMI, ZMIANY UMOWY BĘDĄ MOGŁY BYĆ WPROWADZANE W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM OKOLICZNOŚCI, KTÓRYCH WYSTĄPIENIA ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA NIE MOGLI PRZEWIDZIEĆ W CHWILI ZAWIERANIA UMOWY.
9. WSKAZANE OKOLICZNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ WYWOŁANE ZARÓWNO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAK I WYKONAWCĘ, ANI PRZEZ NICH ZAWINIONE I MUSZĄ WYWOŁYWAĆ TEN SKUTEK, IŻ UMOWA NIE BĘDZIE MOGŁA BYĆ WYKONANA WEDLE PIERWOTNEJ TREŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWAGI NA RAŻĄCĄ STRATĘ GROŻĄCĄ JEDNEMU Z NICH LUB NIEMOŻNOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELU UMOWY.
11. OKOLICZNOŚCI TE ODNOSIĆ SIĘ MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI DO WYSTĄPIENIA NAGŁYCH ZMIAN STANU PRAWNEGO, GWAŁTOWNEJ DEKONIUNKTURY, KRYZYSÓW FINANSOWYCH, Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU URNOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCYCH REALIZACJĘ, OBNIŻAJĄCYCH KOSZT PONOSZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO BĄDŹ ZWIĘKSZAJĄCYCH UŻYTECZNOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY. W TAKIEJ SYTUACJI, WPROWADZONE ZOSTANĄ DO UMOWY STOSOWNE ZMIANY WERYFIKUJĄCE REDAKCYJNE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY, BĄDŹ WSKAZUJĄCE NOWE DANE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W REJESTRACH PUBLICZNYCH ALBO TEŻ KIERUJĄC SIĘ POSZANOWANIEM WZAJEMNYCH INTERESÓW, ZASADĄ RÓWNOŚCI ORAZ EKWIWALENTNOŚCI ŚWIADCZEŃ I PRZEDE WSZYSTKIM ZGODNYM ZAMIAREM WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, OKREŚLĄ ZMIANY KORZYSTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. WSZELKIE ZMIANY WPROWADZANE DO UMOWY DOKONYWANE BĘDĄ Z POSZANOWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.
12. W RAZIE WYSTĄPIENIA ISTOTNEJ ZMIANY OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCEJ, ŻE WYKONANIE UMOWY NIE LEŻY W INTERESIE ZAMAWIAJĄCEGO, CZEGO NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ W CHWILI ZAWARCIA UMOWY, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODSTĄPIĆ OD URNOWY W TERMINIE 30 DNI OD POWZIĘCIA WIADOMOŚCI O TYCH OKOLICZNOŚCIACH I BĘDZIE ZWOLNIONY OD ZAPŁATY KARY.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. DO PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA ZASTOSOWANIE MAJĄ WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014- 2020 W SPRAWIE KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM MAJA
ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY,
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ,
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU
OFERTOWYM.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT) DOSTĘPNY
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

PODPIS I PIECZĘĆ ZMAWIAJĄCEGO

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.